شعر لکی دستمال

شعر لکی  "دستمال "

(همراه با ترجمه فارسی)

*ای دُوس اَر هاتی، پِیم باوَر دَسمال، دَسمال دو وَ دو

{ای دوست اگر آمدی برایم دستمالی بیاور ،دوتایی}

*مِیم بِگِریویام ،بِکَرم زاری، تا  سپیده ی صو

{می خواهم تا سپیده صبح گریه و زاری کنم}

*ژَه خُمِ کُهنَت جامی پِیم باوَر، آگر ژ دل دَرده دارم دَر

{از آن خُم کهنه ات جامی برای من بیاور و آتش به این دل پر دردم بزن}

*یخِ چَن سالِه ی، گیانِم و آو کَر

{یخ چندین ساله جانم را آب کن و به جانم گرما ببخش}

*ای دوس ار هاتی،پِیم باور سازی ،سازهمرازی

{ای دوست اگر آمدی برایم سازی هَمراز و هَمدرد برایم بیاور}

*سازی پِیم باور، غَم و دَنگش بو، پَژار ئو ناله و آهنگش بو

{سازی که غم و ناله درآهنگ آن موج بزند}

*ای دُوس اَر هاتی، پِیم باوَر دَسمال، دَسمال دو وَ دو

{ای دوست اگر آمدی برایم دستمالی دوتایی بیاور}

*میم بگریویام ،بِکَرم زاری تاسپیده صو

{میخواهم تا سپیده صبح گریه و زاری کنم}

*تو و سوز ساز بنالینه وه ،منیش و نالَم، بکم شینَه وَه

{تو با سوز سازت ناله کن و من هم با ناله ام شیون می کنم}

*اِمشو شوَه خاص ،شای شُوانِمه ،رَنگ رَشمِه زیقآو و دامانِمه

{امشب شبی خاص است، و شاه شبهای من است ،چراکه (در اثر گریه زیاد از چشمانم ) خون غلیظی (خون غلیظ استعاره از خون گریه کردن است)( از چشمانم) به دامانم سرازیر شده است }

*ای دُوس اَر هاتی، پیم باوَر دَسمال، دَسمال دو وَ دو

{ای دوست اگر آمدی برایم  دستمالی دوتایی بیاور}

*میم بگریویام ،بِکَرم زاری،تا سپیده صو

{میخواهم تا سپیده صبح گریه و زاری کنم}

 

 

/ 5 نظر / 24 بازدید
محمد

مرسی، قشنگ بود

فریبا سیدی

خیلی قشنگ بود

همت

رنگ رشمه زيقآو و دامانمه را ترجمه نكرده اي برادر آزادبخت عزيز!

همت

رنگ رشمه زيقآو و دامانمه را ترجمه نكرده اي برادر آزادبخت عزيز!

همت

آقاي آزادبخت اگر محمد ذوقيان را ديدي سلام مرا به او برسان