درصدهای رتبه 15 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد93

 

درصدهای رتبه 15 مدیریت بازرگانی کنکور کارشناسی ارشد93
دانشگاه علوم اقتصادی 

نمره به درصد

نام درس

66/67

زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی /

سفید

ریاضی وامار

61/67

تئوریهای مدیریت

65/00

اقتصادخردوکلان

سفید

مالیه عمومی وبودجه

سفید

حسابداری دولتی

سفید

تحقیق درعملیات /بازرگانی وصنعتی /

28/89

مدیریت مالی

سفید

مدیریت تولید

84/44

بازاریابی

سفید

مدیریت سرمایه گذاری وریسک

سفید

مبانی کارافرینی

سفید

حسابداری مالی وصنعتی

سفید

اصول ومبانی نشر

سفید

دانش حمل ونقل /دریایی -زمینی -هوایی /

سفید

دانش مدیریت بازرگانی وحمل ونقل

 

 

نتیجه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

رتبه داوطلب در سهمیه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

نتیجه در رشته های غیر از پیام نور وغیرانتفاعی

رتبه کل داوطلب بدون سهمیه

رتبه کل داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

مجاز  

15  

مجاز  

15 

15

8028

8و1

مجاز  

24  

مجاز  

24 

24

7830

2

مجاز  

82  

مجاز  

82 

82

7171

5و3

مجاز  

31  

مجاز  

31 

31

7996

4

مجاز  

588  

مجاز  

589 

588

4102

11و6

عدم وجود ظرفیت پذیرش  

   

مجاز  

35 

35

7341

7

عدم وجود ظرفیت پذیرش  

   

عدم وجود ظرفیت پذیرش  

  

 

7727

9

عدم وجود ظرفیت پذیرش  

   

مجاز  

224 

223

6176

10

عدم وجود ظرفیت پذیرش  

   

مجاز  

148 

148

6625

12

/ 1 نظر / 62 بازدید
درآمد ماهیانه یک میلیون تومان

لطفا يک بار براي فهميدن بهترين راه هاي کسب درآمد مطالب رو بخونيد مطمئن باشيد پشيمون نميشيد ... کسب درآمد ماهيانه و عالي از اينترنت، حداقل يک ميليون تومان در ماه