شعر لکی

ویر او لام که یار

*ویر ئو لام کَه یار،
ویر ئو لام کَه یار

{رویت را به طرف من برگردان}

*تَمنای تونم ،تَماشام
کَه یار

{آرزومند دیدن تو هستم ، پس مرا تماشا کن}

*چَنی چَمَه رای ، ریکه
ی چُولا چُول

{تا به کی چشم برجاده های خال از رهگذر بدوزم}

*مَر هَنی هِنات، هَم
هِنام کَه یار

{مگر باز هم صدای تو، مرا فریاد بزند}

*سَنگیم سَرین ، سَنگ
سرآ نیمَه

{خسته و سر سنگین از انتظارم و سنگ، بالش من است}

*اُور دیر اُور کتیم اوریزیامکه یار

{از پا افتاده ام کمکم کن تا دوباره بایستم}

*نَه ار جایی بَن، نه
بَن ار جایی

{نه دل بسته ی جایی شده ام ،نه گرفتار جایی}

*هوشم بار ئو سر، هوسر
یام کَه یار

{مرا بهوش بیاور و سرپایم نگهدار}

/ 0 نظر / 13 بازدید