درصد های رتبه 35 اقتصاد کارشناسی ارشد93

درصد های رتبه 35 اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی در کنکور
کارشناسی ارشد93

نتیجه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

رتبه داوطلب در سهمیه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

نتیجه در رشته های غیر از پیام نور وغیرانتفاعی

آخرین رتبه مجاز در رشته های غیر از پیام نور وغیرانتفاعی

رتبه کل داوطلب بدون سهمیه

رتبه کل داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

مجاز  

6529 

35  

مجاز  

4918 

35 

35

7184

7تا1

 

۱۷/۶۶

7- معدل موثر :

مجاز می باشید

6-وضعیت انتخاب رشته داوطلب:

نمره به درصد

نام درس

30/00

زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی /

69/33

اقتصادخرد

60/00

اقتصادکلان

77/33

ریاضی

23/33

امار

50/00

مجموعه دروس تخصصی

 

 

/ 0 نظر / 140 بازدید