درصدهای رتبه 26 مدیریت مالی کارشناسی ارشد93

درصدهای رتبه 26 مدیریت مالی کنکور کارشناسی ارشد

از دانشگاه علوم اقتصادی

 

 

آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

رتبه کل داوطلب بدون سهمیه

رتبه کل داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

32095

2242

2237

4239

8و1

9282

3747

3727

3864

2

18950

3368

3358

3654

5و3

21661

4382

4367

3619

4

6478

26

26

7650

11و6

 

4238

4223

3509

7

 

 

 

2830

9

 

2190

2175

3960

10

 

1617

1614

4336

12

 

18/04

7-  معدل موثر :

مجاز
می باشید

6- وضعیت انتخاب رشته داوطلب

 

نمره به درصد

نام درس

سفید

زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی /

13/33

ریاضی وامار

سفید

تئوریهای مدیریت

68/33

اقتصادخردوکلان

سفید

مالیه عمومی وبودجه

سفید

حسابداری دولتی

سفید

تحقیق درعملیات /بازرگانی وصنعتی /

53/33

مدیریت مالی

سفید

مدیریت تولید

سفید

بازاریابی

57/78

مدیریت سرمایه گذاری وریسک

سفید

مبانی کارافرینی

62/22

حسابداری مالی وصنعتی

سفید

اصول ومبانی نشر

سفید

دانش حمل ونقل /دریایی -زمینی –هوایی/

سفید

دانش مدیریت بازرگانی وحمل ونقل

 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید