درصدهای رتبه 71 مدیریت مالی کارشناسی ارشد93

درصدهای رتبه 71 مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی در کنکور
کارشناسی ارشد93 

محمود پاکباز 

 

نمره به درصد

نام درس

سفید

زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی /

۶/۶۷

ریاضی وامار

سفید

تئوریهای مدیریت

۶۶/۶۷

اقتصادخردوکلان

سفید

مالیه عمومی وبودجه

سفید

حسابداری دولتی

سفید

تحقیق درعملیات /بازرگانی وصنعتی /

۵۵/۵۶

مدیریت مالی

سفید

مدیریت تولید

سفید

بازاریابی

۵۳/۳۳

مدیریت سرمایه گذاری وریسک

سفید

مبانی کارافرینی

۴۸/۸۹

حسابداری مالی وصنعتی

سفید

اصول ومبانی نشر

سفید

دانش حمل ونقل /دریایی -زمینی -هوایی /

سفید

دانش مدیریت بازرگانی وحمل ونقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت داوطلب در هر گرایش :

 

 

آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

رتبه کل داوطلب بدون سهمیه

رتبه کل داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

32095

3181

3171

3875

8و1

9282

6762

6712

3399

2

18950

5648

5620

3212

5و3

21661

7027

6991

3180

4

6478

71

71

6853

11و6

 

7247

7208

3029

7

     

2268

9

 

4059

4028

3420

10

 

3110

3090

3684

12


۱۵/۵۰

7- معدل موثر :

مجاز می باشید

6-وضعیت انتخاب رشته داوطلب

 

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید