درصدهای رتبه 54 اقتصاد کارشناسی ارشد 93

درصدهای رتبه 54 اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی در کنکور کارشناسی ارشد 93

 

 

نتیجه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های پیام نور وغیرانتفاعی

آخرین رتبه مجاز در رشته های غیر از پیام نور وغیرانتفاعی

رتبه کل داوطلب بدون سهمیه

رتبه کل داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

مجاز  

6529 

4918 

54 

54

6721

1-7

 

16/87

7- معدل موثر :

مجاز می باشید

6-وضعیت انتخاب رشته داوطلب:

 

 

 

نمره به درصد

نام درس

سفید

زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی /

53/33

اقتصادخرد

66/67

اقتصادکلان

73/33

ریاضی

33/33

امار

47/22

مجموعه دروس تخصصی

/ 0 نظر / 55 بازدید